פגיעה בזכויות יוצרים

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 מגדיר את סוגי היצירות שעליהן חלה הגנת זכות יוצרים בסעיף 4 לחוק:

"יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוזיקלית, המקובעת בצורה כלשהי… תקליט."

סעיף 11 לחוק עונה לשאלה מהי זכות יוצרים:
זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר, כמפורט להלן, בהתאם לסוג היצירה:
העתקה כאמור בסעיף 12 – לגבי כל סוגי היצירות;
פרסום – לגבי יצירה שלא פורסמה;
ביצוע פומבי כאמור בסעיף 13 – לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוזיקלית ותקליט;
שידור כאמור בסעיף 14 – לגבי כל סוגי היצירות;
העמדת היצירה לרשות הציבור כאמור בסעיף 15 – לגבי כל סוגי היצירות;
עשיית יצירה נגזרת כאמור בסעיף 16, ועשיית הפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (5) ביצירה הנגזרת כאמור – לגבי יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית ויצירה מוזיקלית;
השכרה כאמור בסעיף 17 – לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב.
לצד הזכות החומרית של בעלי הזכויות ביצירה, קיימת להם זכות אישית הנקראת זכות מוסרית הנובעת מהקשר המיוחד בין היוצר ליצירתו. שמה מטעה מעט, שכן אף על פי שהיא מכונה "מוסרית" מדובר בזכות משפטית לכל דבר ועניין. הזכות המוסרית כוללת שתי זכויות: אזכור שם ושלמות היצירה.
גם קודם לחקיקת החוק נקבע כי יש לאזכר את מקור החומר: "מחבר זכאי ששמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה המקובלים" (סעיף א(1) לפקודת זכות יוצרים, 1924), וכיום – בפרק ז' לחוק משנת 2007 הוגדרה הזכות המוסרית של היוצר:

45.
א) ליוצר של יצירה אמנותית, יצירה דרמטית, יצירה מוזיקלית או יצירה ספרותית, למעט תוכנת מחשב, שיש בה זכות יוצרים, תהיה ביחס ליצירתו זכות מוסרית, למשך תקופת זכות היוצרים באותה יצירה.
ב) הזכות המוסרית היא אישית ואינה ניתנת להעברה, והיא תעמוד ליוצר אף אם אין לו ביצירה זכות יוצרים או אם העביר את זכות היוצרים ביצירה, כולה או חלקה, לאחר.

46 .
זכות מוסרית ביחס ליצירה היא זכות היוצר –
(1) כי שמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין;
(2) כי לא יוטל פגם ביצירתו ולא ייעשה בה סילוף או שינוי צורה אחר, וכן כי לא תיעשה פעולה פוגענית ביחס לאותה יצירה, והכל אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.
יצירה שאדם יצר, ללא תלות במדיום שבו פורסמה, למשל בספר, בעיתון או באינטרנט, ואפילו אם נכתבה בכתב יד, מוגנת על ידי החוק, ובתור שכזו אין להעתיקה ללא רשותו של בעל זכויות היוצרים. יתרה מכך, גם יצירות שלא פורסמו מוגנות על ידי החוק.

הן החקיקה והן ההלכה בישראל ובחו"ל נוטים בשנים האחרונות להעניק הגנה לבעלי זכויות היוצרים ולהעניש את המפרים. בשנים האחרונות אנו עדים לענישה מכבידה ומרתיעה.
ע"מ לעמוד על הזכויות שהפרו נדרשת חקירה תשתיתית לאיסוף מידע ופרטים אודות המפרים וזהותם, עומק ההפרה ולעיתים אף אמידת הנזק בראי היקף ההפרה. כל הנתונים הללו ועוד יושגו בהליך מקצועי של התחקות ואיסוף מידע תשתיתי- ראייתי לביסוס טענות הנפגע בבית המשפט.
משרד החקירות "עידן שירותי מידע וחקירות" מתמחה באיסוף ראיות ועובדות המתגבשות ל"תשתית ראייתית" ברת- הצגה בבתי המשפט בארץ ובחו"ל.
פעולות החקירה במישור הפרת זכויות יוצרים מהווה אתגר מקצועי, שכן מערכות האכיפה והמשפט נסמכות, לא פעם, על הראיות וחוות הדעת שמפיק משרדנו.
חקירות הפרת זכויות מתנהלות, מבחינת יכולות ביצוע, ניהול ואיסוף, ברוב מדינות העולם.

בניית תיקי גירושין
(כלכלי ובגידות)

חקירות פליליות

חקירות מחשבים ומדיה דיגיטלית

חקירות רקע על פרטים, ארגונים וחברות

חקירות מורכבות לאיתור נכסים

חקירות כלכליות מסחריות

איתור יורשים וצוואות

איתור נעדרים, חטופים ואיתורים מיוחדים

חקירות נזיקין

חקירות לקידום ומיצוי הליכי הוצאה לפועל

פגיעה בזכויות יוצרים

חקירות מעולם דיני העבודה